inowacyjna
 

Tytuł projektu:

Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego - dedykowana do realizacji przez wysoce mobilną o modułowej zabudowie wielofunkcyjną maszynę.

Okres realizacji:

01.08.2009 – 30.11.2012 r.

Poduszkowcowy nośnik narzędzi umożliwia:

Zmechanizowanie prac - zabiegów ochronnych, związanych z koszeniem, rozdrabnianiem oraz wywozem biomasy na terenach wodno-błotnych, zwłaszcza w parkach narodowych i krajobrazowych oraz na obszarach cieków wodnych i akwenów.

PNN

Poprawę stanu chronionych obszarów wodno-błotnych i przywrócenie tych terenów, jako obszarów chronionych dla ginących rzadkich gatunków fauny i flory, a tym samym poprawę ekosystemu, bioróżnorodności na terenach chronionych parków narodowych, krajobrazowych oraz na obszarach Natura 2000, jak również do przestrzegania zaleceń Dyrektyw Unii Europejskiej: Dyrektywy Ptasiej 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy Habitowej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.